Aktualności Aktualności

Las w Głoskowie - oddz. 248Ab

 

            W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie lasem na granicy miejscowości Wola Gołkowska (ul. Rybna) i Głoskowa (ul. Abramowicza). Jest to oddział leśny 248A w Leśnictwie Bogatki, zwany także przez część lokalnej społeczności „Lasem na kostce”.

W związku z tym zamieszczamy poniżej kilka informacji o planowanych a także zrealizowanych działaniach w tym terenie.
 

Od czego się zaczęło …

W maju 2020 roku, zgodnie z zapisami Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027* leśniczy leśnictwa Bogatki oznakował w terenie obszar (1,44 ha) planowany do objęcia cięciami odnowieniowymi w 2021 roku (oddz. 248Ab). Pozostawiono także kępę chroniącą stanowisko wiciokrzewa pomorskiego (Lonicera periclymenum L.).
 

Nieco później …

  W lutym 2021 Nadleśnictwo rozpoczęło planowe cięcia odnowieniowe usuwając naloty czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) – obcego i inwazyjnego gatunku. Przystąpiono również do pozyskania drzew w najbardziej podmokłej części powierzchni. W tym czasie dotarł do Nadleśnictwa wniosek dotyczący wstrzymania rozpoczętych prac. Po jego odebraniu Nadleśnictwo niezwłocznie wstrzymało realizację rębni IB w oddz. 248Ab.

W kwietniu 2021 pojawiła się informacja o zaobserwowaniu w oddz. 248Ab rzekotki drzewnej (Hyla arborea). Aby rzetelnie zweryfikować to zgłoszenie zleciliśmy badania specjaliście z Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po blisko dwumiesięcznym monitoringu tego obszaru (w okresie od 22-04-2021 do 21-06-2021) otrzymaliśmy ekspertyzę. Wynik przeprowadzonych badań wyraźnie wskazuje, że zrealizowane prace gospodarcze wykonane w oddziale 248Ab (zrąb o powierzchni 0,3 ha) nie miały negatywnego wpływu na populację występujących tu płazów.
 

Porządki …

            W tej samej okolicy zorganizowano w bieżącym roku 3 akcje sprzątania lasu ze śmieci. Dwie z nich przeprowadziło Nadleśnictwo swoimi środkami, ludźmi i sprzętem. Jedną z nich zainicjował i przeprowadził z udziałem Nadleśnictwa Chojnów - Alarm dla Klimatu. Nadleśnictwo dostarczyło worki i rękawice oraz odebrało zebrane  śmieci. Łączny koszt uprzątnięcia śmieci z tego terenu wyniósł w tym roku ponad 11 tys. zł netto.

Warty podkreślenia jest także fakt, iż Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w kierowanym do Przedstawiciela organizacji ekologicznej piśmie znak spr. WPN-I.600.26.2021.KF.2 z dnia 4.05.2021 r., odniósł się szczegółowo do zgłoszonych wątpliwości (dotyczących działań w oddz. 248A) i potwierdził zgodność planowanych i prowadzonych prac z wymogami prawnymi z zakresu ochrony przyrody i środowiska.


 

Spotkanie z Alarmem dla Klimatu z Piaseczna…

            W dniu 15 lipca br. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Alarmu dla Klimatu z Piaseczna w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów. Alarm dla Klimatu przedstawił szereg postulatów związanych z gospodarką leśną na tym terenie. Nie wszystkie są jednak możliwe do spełnienia, gdyż Nadleśnictwo ma obowiązek przestrzegania zarówno zasad i norm określonych przez nauki leśne, jak również prawa obowiązującego w tym zakresie w Polsce. Nadleśnictwo jednak mocno pochyliło się nad postawionymi wnioskami i podjęło kilka zobowiązań dotyczących gospodarki leśnej w oddz. 248A. Zadeklarowaliśmy, że:

1.     Rozpoczęte cięcia odnowieniowe w oddz. 248Ab rębnią Ib zostaną wstrzymane a ich kontynuacja nastąpi nie wcześniej niż w 2023 r. Nie będą także stosowane cięcia zupełne na tej powierzchni lecz cięcia częściowe, które pozwolą na zwiększenie dostępu światła do dna lasu i tym samym umożliwią wprowadzenie nowego pokolenia drzew.

2.     Wycięta powierzchnia na siedlisku Lasu wilgotnego oraz Lasu Mieszanego świeżego (0,3 ha) po wywiezieniu zalegającego na niej drewna zostanie pozostawiona do odnowienia naturalnego (zgodnie z wnioskiem Alarmu dla Klimatu). W przypadku braku uzyskania zadowalającego odnowienia naturalnego konieczne będzie jej sztuczne uzupełnienie** , z punktowym przygotowaniem gleby (bez orki).

3.     Nadleśnictwo usunie drzewa zagrażające bezpieczeństwu znajdujące się na powierzchni i będzie usuwać na bieżąco świeżo pojawiający się posusz, stawiając bezpieczeństwo mieszkańców i osób tam przebywających na pierwszym miejscu.

4.     Nadleśnictwo poprze wniosek Alarmu dla Klimatu kierowany do Urzędu Gminy w Piasecznie dotyczący wykonania pod drogą powiatową (ul. Rybna) przepustu dla płazów i gadów.

5.     Nadleśnictwo zorganizuje spotkanie terenowe w oddz. 248A (po okresie urlopowym), celem przedstawienia intensywności cięć trzebieżowych w czterech wydzieleniach w których zaplanowano te prace w bieżącym roku.
 

Trochę więcej o pozostałych pracach w „Lesie na kostce” …

Po 15 października br. realizowane będą zabiegi pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnej pozytywnej (TPP) – na czterech pozycjach: 248Aa, 248Ac, 248Af, 248Ah.  Wykonanie zabiegów hodowlanych jest konieczne dla wzmocnienia stabilności i odporności lasu na działanie czynników atmosferycznych takich jak wiatr czy okiść. Rozluźnienie zagęszczenia i usunięcie drzew przygłuszonych zwiększy bezpieczeństwo i poprawi warunki wzrostu występujących na fragmentach w drugim piętrze gatunków liściastych, które w przyszłości w części tego lasu zastąpią sosnę zwyczajną.

Bardzo ważną sprawą jest także fakt, iż rozluźnienie zwarcia drzew zwiększy dostępność tego terenu dla ludzi co w konsekwencji przełoży się na poprawę jego atrakcyjności turystycznej.

 

* PUL został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 22.11.2018 r. Założenia i projekt PUL były konsultowane społecznie. W procedowaniu projektu planu – w posiedzeniach Komisji Założeń Planu i Narady Techniczno-Gospodarczej brali także udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

** zgodnie z ustawą o lasach, art. 13. 1. pkt 2: właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,  a w szczególności do ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.