Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Chojnów, ul. Klonowa 13, Pilawa. 05-532 Baniocha

Do budynku Biura Nadleśnictwa prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z parkingu przed budynkiem. Zarówno wejście A (wejście główne) jak i wejście B (wejście boczne) nie wymagają pochylni czy platformy wjazdowej.

Pojazdy parkowane są na obszernym parkingu przed budynkiem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby korzystające z wózków zapraszamy do wejścia B gdzie domofon przy wejściu umożliwi kontakt z sekretariatem i wezwanie osoby niezbędnej do załatwienia sprawy.

Na parterze, na wprost wejścia B znajduje się obszerna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W części edukacyjnej (po wejściu przez wejście B należy skręcić w lewo) znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, którą można wjechać na piętro, gdzie znajduje się sala edukacyjna.

W budynku nie ma specjalnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osób niewidzących i niedowidzących.

W budynku można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy posługują się językiem polskim i w ograniczonym zakresie językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod numerem +48 727 57 52 lub e-mailowo chojnow@warszawa.lasy.gov.pl