Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Podstawa prawna sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

Problematykę lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i niepaństwowych) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Dodatkowo tematyka lasów niepaństwowych ujęta jest w wielu innych ustawach, do których między innymi należy zaliczyć:

 • ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku
 • ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007
 • ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004
 • kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964
 • kodeks wykroczeń z 20 maja 1971
 • ustawę o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7 czerwca 2001

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne. Porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Nadzór polega na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. W przypadku lasów niepaństwowych nadzór ma charakter wyłącznie przedmiotowy, gdyż nie odnosi się bezpośrednio ani do właściciela, ani do samego obszaru leśnego, a jedynie do działań (zabiegów gospodarczych) podejmowanych na danym gruncie leśnym.

 

                                               Informacja o zawartym porozumieniu

Nadleśnictwo Chojnów sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie piaseczyńskim na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Piaseczyńskiego.  Porozumienie to zostało zawarte w dniu 14.04.1999 r. i w ramach tego porozumienia Nadleśnictwo:
- określa decyzjami zadania właścicieli lasów,
- cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych,
- kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
- kontroluje wykonanie zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów,
- uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
- pełni funkcję doradczą.

Procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:

1. Właściciel weryfikuje czy las będący jego własnością jest opisany w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu i składa (poprzez e-mail, drogą pocztową lub osobiście) do nadleśnictwa "wniosek o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej" wraz z załączonym wypisem z rejestru gruntów. Link do pobrania wniosku znajduje się poniżej. Adres e-mail do wysyłki to chojnow@warszawa.lasy.gov.pl .

 
2. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Leśniczy sprawdza poprawność złożonego wniosku oraz kontaktuje się z właścicielem w celu umówienia wizyty.

3. Podczas wizyty właściciel uzyskuje od leśniczego pisemną „informację” wskazującą  prace niezbędne do wykonania.


4. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego . Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna”.  

Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

1.  Właściciel weryfikuje czy las będący jego własnością jest objęty Inwentaryzacją Stanu Lasu i  składa (poprzez e-mail, drogą pocztową lub osobiście do nadleśnictwa "wniosek o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej" wraz z załączonym wypisem z rejestru gruntów. Link do pobrania wniosku znajduje się poniżej. Adres e-mail do wysyłki to chojnow@warszawa.lasy.gov.pl . W związku z podpisanym ze Starostą porozumieniem, decyzje na pozyskanie drewna na podstawie inwentaryzacji stanu lasu w powiecie piaseczyńskim wydaje Nadleśniczy. W tym celu należy złożyć właściwy wniosek na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. Link do pobrania wniosku znajduje się poniżej. Adres e-mail do wysyłki to chojnow@warszawa.lasy.gov.pl .

2. Właściciel  składa (osobiście, drogą pocztową lub poprzez e-mail) do nadleśnictwa "wniosek o doradztwo w zakresie gospodarki leśnej" wraz z załączonym wypisem z rejestru gruntów. Link do pobrania wniosku znajduje się poniżej. Adres e-mail do wysyłki to chojnow@warszawa.lasy.gov.pl .

3. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego nadzorującego gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Leśniczy sprawdza poprawność złożonego wniosku oraz kontaktuje się z właścicielem w celu umówienia wizyty.

4. Właściciel otrzymuje z Nadleśnictwa Chojnów drogą pocztową (lub poprzez odbiór osobisty) – decyzje określającą zadania właściciela lasu

5. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego . Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  

 

Obowiązki właściciela lasu

 

Obowiązki właściciela lasu uregulowane zostały w art. 13 ustawy o lasach. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

 • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu. Plany te są sporządzane na zlecenie i koszt starostw. Jest to dokument opisujący las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz określający zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna (pomiar miąższości, określenie gatunku, rodzaju sortymentu) określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania. Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach.

W przypadku powierzenia nadzoru wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna bądź decyzji administracyjnej określającej zadania należy składać w siedzibie nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia działki (druki wniosków do pobrania w siedzibie nadleśnictwa bądź na stronie internetowej).

W przypadku, gdy starosta sam sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wyżej wymienione wnioski należy składać w siedzibie starosty bądź innym miejscu przez niego wskazanym.

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu; sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/lasy-prywatne

Informacja dotycząca wydawania zezwoleń na wykonanie prac gospodarczych w lesie nie stanowiącym własności Skarbu Państwa.

Sposób załatwienia sprawy:

1) Złożenie wniosku w sekretariacie Nadleśnictwa Chojnów w Pilawie, ul. Klonowa 13,

05-532 Baniocha:

- pocztą elektroniczną ( chojnow@warszawa.lasy.gov.pl )

- skrzynkę e-PUAP ( /pgl_lp_1702/SkrytkaESP ),

- pocztą tradycyjną (adres powyżej),

 - osobiście,

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów (lub starszy niż 3 miesiące wypis oraz nowy numer księgi wieczystej).

Wyjaśnienia dotyczące terminologii użytej we wniosku:

DEFINICJE:

ZALESIENIE: wprowadzanie roślinności leśnej na obszarze wcześniej niebędącym lasem.
ODNOWIENIE: wprowadzenie roślinności leśnej na obszarze przejściowo pozbawionym lasu.
PIELĘGNACJA GLEBY: mechaniczne zwalczanie chwastów na uprawach leśnych.
CZYSZCZENIA WCZESNE I PÓŹNE: prace pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach (dotyczy drzewek) - równomierne rozrzedzenie lasu.
TRZEBIEŻE WCZESNE I PÓŹNE: prace pielęgnacyjne w tyczkowinach, drągowinach i starszych drzewostanach - równomierne rozrzedzenie lasu.
CIĘCIA RĘBNE: sposób zagospodarowania pozwalający na wprowadzanie nowego pokolenia lasu.
CIĘCIA SANITARNE: usuwanie drzew suchych i martwych.
WIATROŁOMY: drzewa złamane lub w inny sposób uszkodzone przez wiatr.


2) Wizja lokalna przeprowadzona przez Specjalistę ds. Lasów Niepaństwowych, z udziałem właściciela.

Po telefonicznym umówieniu spotkania (tel. służb. 603 887 267).

----------------

Orientacyjny czas załatwienia sprawy: 2-3 tyg.

Maksymalny czas załatwienia sprawy: zgodnie z k.p.a. (30 dni)


Właściciele lasu zgodnie z artykułami 3, 7, 9 oraz 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2011 Nr 12 poz. 59 ze zm.) są zobowiązani do utrzymania w lesie wszystkich warstw roślinności (w tym podszytu i runa) w celu podniesienia naturalnej odporności lasu i zachowania jego ochronnych walorów.

 

 

Nadleśnictwo  Chojnów sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa wyłącznie na terenie Starostwa Piaseczyńskiego.

W przypadku pozostałych Starostw w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa (Pruszków, Grodzisk, Ożarów Mazowiecki, Grójec) sprawy dotyczące lasów prywatnych prowadzone są bezpośrednio przez Starostów i do nich należy kierować wszelkie sprawy z tym związane.
 

 

Opis Taksacyjny

W celu uzyskania opisu taksacyjnego, właściciel lasu powinien zwrócić się do Starostwa Powiatowego. W powiecie piaseczyńskim zajmuje się tym Wydział Ochrony Środowiska przy ulicy Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno.

tel. 22 756 62 74 (informacja),
22 756 61 73,
22 756 61 82,
22 756 61 86,
22 756 61 78,
22 756 62 53,

email: srl@piaseczno.pl.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00.