Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Park Krajobrazowy

Chojnowski Park Krajobrazowy obejmuje dużą część Nadleśnictwa Chojnów. Powołanie takiej formy ochrony przyrody świadczy o dużej wartości przyrodniczej naszych lasów

Warszawa posiada "zielony pierścień" - zachowany cenny przyrodniczo system mało przekształconych przez człowieka obszarów naturalnych.  I właściwie od momentu gdy dostrzeżono jak ważne dla dużego miasta jest "zielone" sąsiedztwo trwają starania o jego zachowanie.  Wyrazem takich tendencji były szeroko zakrojone prace planistyczne, inicjowanie zalesień oraz powoływanie do istnenienia obszarów chronionych. Na przestrzeni około 40 lat powstała sieć takich obiektów złożona z Kampinoskiego Parku Narodowego, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów NATURA 2000. Na naszym terenie taką zachowawczą rolę, choć nie tylko, pełni utworzony w 1993 roku Chojnowski Park Krajobrazowy.

Chojnowski Park Krajobrazowy obejmuje obszar 6796 hektarów. Granice Parku mają nieregularny przebieg i otaczają najważniejsze kompleksy leśne (uroczyska: Chojnów, Biele, Łoś, Uwieliny, Łbiska, Pęchery, Obory, Jadwisin i kilka mniejszych) oraz dolinę rzeki Jeziorki. Z Parku wyłączono większe miejscowości takie jak Zalesie Górne, Łoś, Bogatki, Ustanów. W konsekwencji Park stanowi dwa obszary oddzielone od siebie pierwszą z wymienionych miejscowości. Wokół Parku dodatkowo wyznaczono otulinę o powierzchni łącznej 4727 hektarów. Wielkość otuliny wynika z długiej granicy obszaru chronionego.

Lasy Nadleśnictwa Chojnów to najważniejszy składnik Chojnowskiego Parku Narodowego. Dokładnie 4432 ha naszych lasów objęto tą formą ochrony (ok. 43% powierzchni całego Nadleśnictwa). Lasy państwowe stanowią zatem ok. 70% powierzchni Parku.

Chojnowski Park Krajobrazowy ma za zadanie, jak zaznaczono na wstępie, zachować cenny kompleks Lasów Chojnowskich wraz ze wszystkimi elementami środowiska przyrodniczego: przyrodą nieożywioną, zwierzętami, roślinami i grzybami. Drugi istotny cel istnienia Parku to ochrona krajobrazu doliny lewego dopływu Wisły - Jeziorki, wyróżniającej się krętym przebiegiem oraz cennymi zbiorowiskami roślinnymi wzdłuż swoich brzegów. Chojnowski Park powołano także dla zachowania wartości historyczno-kulturowe, tak bardzo charakterystycznego dla południowo-zachodniego przedpola Stolicy. Ochronie podlegają istotne elementy kultury materialnej i miejsca martyrologii.

Park jest administrowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku. Nadleśnictwo Chojnów nie wielu polach współpracuje z Parkiem. Razem realizujemy zadania na rzecz edukacji przyrodniczo-leśnej, zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych oraz przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom.