Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz pozycji w planie 2024 r.

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Chojnów

Cięcia pielęgnacyjne i odnowieniowe planowane do realizacji w 2024 roku

W plikach pdf (u dołu strony) zamieszczamy wykazy wszystkich planowanych prac gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna. W pliku „Cięcia pielęgnacyjne 2024” zawarto pozycje na których będą prowadzone prace pielęgnacyjne o charakterze trzebieży (wczesnych lub późnych - zależnie od wieku drzewostanu), natomiast drugi plik „Cięcia odnowieniowe 2024” zawiera pozycje, które umożliwiają wprowadzenie młodego pokolenia lasu. W celu ustalenia lokalizacji poszczególnych pozycji sugerujemy skorzystanie z portalu Bank Danych o Lasach (BDL) - mapa interaktywna.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia oznaczeń zastosowanych w załącznikach:

TWP - trzebież wczesna pozytywna

TPP - trzebież późna pozytywna

TPN - trzebież późna negatywna

IB - rębnia zupełna pasowa

IID - rębnia częściowa gniazdowa

IIIA - rębnia gniazdowa zupełna

IIIAU - rębnia gniazdowa zupełna (cięcia uprzątające)

IIIB - rębnia gniazdowa częściowa

IIIBU - rębnia gniazdowa częściowa (cięcia uprzątające)

 

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający jego trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich biologiczną trwałość w długiej perspektywie czasu.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w planie urządzenia lasu. Są to ilości drewna możliwe do pozyskania w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu” .

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć odnowieniowych – będących wynikiem stosowania różnego rodzaju rębni, ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – w ramach tych prac z drzewostanu usuwana jest część drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostających, docelowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych (tzw. użytki przygodne) – są one konsekwencją okresowego występowania klęsk żywiołowych w lasach.

 

Widniejące w wykazie cięć symbole rębni są zapisami oryginalnymi zawartymi w Planie Urządzania Lasu. Przed uruchomieniem poszczególnych pozycji będą one poddawane weryfikacji pod kątem możliwości realizowania bardziej złożonych cięć z grupy rębni IV (rębnia stopniowa, gniazdowa udoskonalona) poprzez zastosowanie cięć częściowych zakładających w większym stopniu wykorzystanie istniejących nalotów i podrostów.

Zastrzegamy równocześnie, że wprowadzenie zmian w ciągu roku w sposobie realizacji danej powierzchni (poprzez modyfikację sposobu cięć) lub braku realizacji niektórych pozycji (np. z powodu niedostępności powierzchni zaplanowanych), może skutkować realizacją pozycji dodatkowych (zastępczych).