Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Chojnów

Nasze lasy jak to opisaliśmy w zakładce "Lasy nadleśnictwa" są róźnorodne. Cechuje je duży udział żyznych typów siedliskowych lasu, przeciętny w skali kraju udział gatunkowy drzew oraz zwiększający się średni wiek drzewostanów i zasobność, czyli ilość drewna "na pniu".

SIEDLISKA LEŚNE

Lasy żyzne (w nomenklaturze leśnej nazywane "lasowymi") o średniej wilgotności występują na ponad 64% powierzchni. Lasy ubogie (a więc "borowe"), zajęte przez gatunki iglaste, występują  na 33% powierzchni. Mały udział mają żyzne i wilgotne lasy dolin rzek i bezodpływowych zagłębień - olsy. Ich udział w powierzchni występowania w Nadleśnictwie Chojnów to 3%. Poniżej znajduje się wykres z przedstawieniem dokładnych udziałów procentowych typów siedlisk leśnych.

 

Wykres 1: Udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Chojnów (źródło: Plan Urządzenia Lasu na lata 2008-2017).

Skróty użyte w wykresie: BMśw - bór mieszany świeży; BMw - bór mieszany wilgotny; Bśw - bór świeży; Bw - bór wilgotny; LMśw - las mieszany świeży; LMw - las mieszany wilgotny; LMb - las mieszany bagienny; Lśw - las świeży; Lw - las wilgotny; Ol - ols; OlJ - ols jesionowy; Lł - las łęgowy.

SKŁAD GATUNKOWY LASÓW

Pod względem udziału gatunków drzew jakie tworzą drzewostany Nadleśnictwo jest przeciętne w skali kraju. Dużym udziałem charakteryzuje się sosna - domunuje w blisko 73% powierzchni naszych lasów. Dużo też jest dębu (blisko 11%) i brzozy (prawie 7%). Większe znaczenie ma jeszcze olsza (prawie 6%). Inne gatunki drzew pełnią rolę domieszkową i rzadko tworzą całe drzewostany. Duży udział sosny przy dużym udziale siedlisk żyznych świadczy o niedopasowaniu składów gatunkowych naszych lasów do istniejących warunków. W wielu miejscach sosna została nasadzona bez uzwględnienia mozliwości produkcyjnych siedlisk. Rośnie w miejscach w których świetnie radziłyby sobie bardziej wymagające gatunki drzew. Niedopasowanie składów gatunkowych wpływa niekorzystnie na same siedliska. W związku z tym Nadleśnictwo Chojnów realizuje długofalowy program przebudowy drzewostanów. W efekcie oczekujemy zwiększenia udziału dębu, buka, lipy, modrzewia, wiązu.

  

Wykres 2: Powierzchniowy udział panujących gatunków drzew w Nadleśnictwie Chojnów (źródło: Plan Urządzenia Lasu na lata 2008-2017).

Skróty użyte w wykresie: So - sosna pospolita; So.s - sosna smołowa; So.c - sosna czarna; Md - modrzew; Św - świerk; Dg - daglezja; Bk - buk; Db - dąb; Wz - wiąz; Db.c - dąb czerwony; Js - jesion; Gb - grab; Brz - brzoza; Ol - olsza; Ak - akacja; Os - topola osika; Tp - pozostałe topole.

 

WIEK DRZEWOSTANÓW

Ważnym wskaźnikiem w opisie lasów Nadleśnictwa jest ich wiek. Nasze lasy są w średniowiekowe. Obok starodrzewi powstałych w końcu XIX wieku rosną lasy z nasadzeń powojennych bądź drzewostany odnowione w normalnym trybie gospodarczym. Średnia wieku drzewostanów według ostatniej inwentaryzacji wynosi 70 lat i wciąż się zwiększa. W okresie 1967-2008 średnia powiększyła się aż o 31 lat!

      

Wykres 3: Wzrost średniego wieku drzewostanów w Nadleśnictwie Chojnów w latach 1967-2008 (źródło: Plan Urządzenia Lasu na lata 2008-2017).

SKUMULOWANA BIOMASA DRZEWNA

Wzrastający wiek drzewostanów oznacza zwiększanie się ilości masy drzewnej w nich skumulowanej. Wspomniana inwentaryzacja wykazała, że Nadleśnictwo Chojnów dysponuje drewnem w ilości 2,9 mln metrów sześciennych. Jest to ilość o 86% wyższa niż w 1967 roku! Pozyskiwana w ramach różnego rodzaju cięć ilość 40 tys. m3 drewna to niewielki ułamek biomasy którą zarządzamy (dokładnie 0,015%).

Wykres 4: Wzrost zasobności drzewostanów w Nadleśnictwie Chojnów (źródło: Plan Urządzenia Lasu na lata 2008-2017).